Przekaż nam 1% swojego podatku

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoba fizyczna (podatnik) może przekazać, za pośrednictwem organu podatkowego, jednej wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku wynikającego z zeznania rocznego (składane do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie) albo korekty tego zeznania (jeżeli została złożona najpóźniej do 31 maja roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie).

Nasze stowarzyszenie działające pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, nie posiada jeszcze statusu Organizacji Pożytku Publicznego, jednakże możesz nam przekazać swój 1% podatku należnego za pośrednictwem Fundacji Edukacji i Techniki Ratownictwa z siedzibą w Warszawie. W tym celu jeżeli rozliczasz się na podstawie:

  • PIT 37

W części „J. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) w pozycji „137. Numer KRS” wpisujesz 0000056217, następnie w pozycji 138 podajesz wyliczoną kwotę (nie może być ona przekroczyć 1% kwoty z poz. 126, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół), następnie w części „K. Informacje uzupełniające” w pozycji „139. Cel szczegółowy” wpisujesz 0000413367 – OSP – RW w Nowym Dworze Mazowieckim. Jeżeli nie chcesz wesprzeć nas anonimowo, to zaznaczając pozycję „140. Wyrażam zgodę” otrzymamy Twoje dane personalne wraz z informacją o kwocie przekazanego podatku, a w pozycji „141.” możesz podać dodatkowe informacje np. ułatwiające kontakt.

  • PIT-36

W części „R. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) w pozycji „329. Numer KRS” wpisujesz 0000056217, następnie w pozycji 330 podajesz wyliczoną kwotę (nie może być ona przekroczyć 1% kwoty z poz. 206, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół), następnie w części „S. Informacje uzupełniające” w pozycji „331. Cel szczegółowy” wpisujesz 0000413367 – OSP – RW w Nowym Dworze Mazowieckim. Jeżeli nie chcesz wesprzeć nas anonimowo, to zaznaczając pozycję „332. Wyrażam zgodę” otrzymamy Twoje dane personalne wraz z informacją o kwocie przekazanego podatku, a w pozycji „333.” możesz podać dodatkowe informacje np. ułatwiające kontakt.

  • PIT-36L

W części „O. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) w pozycji „97. Numer KRS” wpisujesz 0000056217, następnie w pozycji 98 podajesz wyliczoną kwotę (nie może być ona przekroczyć 1% kwoty z poz. 47, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół), następnie w części „P. Informacje uzupełniające” w pozycji „99. Cel szczegółowy” wpisujesz 0000413367 – OSP – RW w Nowym Dworze Mazowieckim. Jeżeli nie chcesz wesprzeć nas anonimowo, to zaznaczając pozycję „100. Wyrażam zgodę” otrzymamy Twoje dane personalne wraz z informacją o kwocie przekazanego podatku, a w pozycji „101.” możesz podać dodatkowe informacje np. ułatwiające kontakt.

Zostań naszym darczyńcą i przekaż nam darowiznę pieniężna bądź rzeczową

W każdym czasie osoba fizyczna, jak i prawna, może przekazać naszemu stowarzyszeniu darowiznę w formie pieniężnej bądź rzeczowej, która posłuży realizacji celów statutowych, w tym m.in. prowadzeniu działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz zagrożeniom związanym ze środowiskiem wodnym (pokazy, prelekcje, szkolenia), czy też bezpośrednim prowadzeniu akcji ratowniczych (zakup specjalistycznego sprzętu). Darowizna taka może miech charakter jednorazowy, jak również polegać na stałym wsparciu (np. w okresach miesięcznych bądź kwartalnych).

Darowizna na rzecz naszego stowarzyszenia wiąże się również z preferencjami podatkowymi dla darczyńców. A mianowicie, przepisy ustaw o podatkach dochodowych pozwalają bowiem na odliczenie od dochodu darowizn przekazanych m.in. na cele związane z ratownictwem i ochroną ludności. W przypadku osób prawnych przepisy formułują limit w wysokości 10% dochodu, zaś dla osób fizycznych będzie to odpowiednio 6% dochodu.

Warunkiem dokonania odliczenia jest:

  • udokumentowanie wysokości darowizny dowodem wpłaty na nasz rachunek bankowy, tj. 80 1240 3480 1111 0010 6329 8838 prowadzony przez Bank PeKaO S.A. bądź
  • posiadanie przez darczyńcę (podatnika), dokumentu, z którego wynika wartość darowizny, jak i oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu (np. umowa darowizny).

Jeżeli przedmiotem darowizny (dotyczy darowizny rzeczowej) są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny (tj. kwotę podlegającą odliczeniu) uważa się wartość darowanego towaru wraz z podatkiem od towarów i usług.